Historia ozonoadmin Agosto 24, 2020

Asociación de periodistas de Galicia.Historia

Contacta connosco
A Asociación de Periodistas de Galicia foi fundada o 5 de maio de 1995, en Santiago de Compostela. A súa acta fundacional está asinada polos seus promotores: Diego Bernal López, Arturo Maneiro Vila, Alfonso Cabaleiro Durán, Luis Pérez Fernández e Francisco López Iglesias. Eles foron os integrantes da primeira Directiva. A APG quedou aprobada polo Ministerio de Justicia e Interior do Goberno e inscrita no Registro Nacional de Asociaciones co número 147.094.
Dende os seus comezos, un dos obxectivos da APG foi levar a cabo iniciativas para que a institución sexa un punto de encontro de tódolos xornalistas, un ente que promove a unidade, que intenta dignificar a profesión, que mantén unha actividade incesante en prol dos profesionais do sector. Con esa intención, a nosa Asociación traballou sen descanso para promover o Colexio de Xornalistas de Galicia; levou a iniciativa en todo o proceso previo, e continuou traballando ao longo de todos estes anos.
En marzo de 2004, a Asociación celebrou unha Asemblea Extraordinaria na que se elixiu a Directiva formada por Arturo Maneiro, José Castro López, Javier García Sánchez, Pastor Lorenzo Sola, María Méndez, Octavio Rodríguez e Fernando González Macías. Pastor Lorenzo sería substituído posteriormente por Alfonso Cabaleiro. E máis adiante a Xunta Directiva incrementaríase con vogalías nas cidades: Arturo Cerviño, en Lugo; Enrique Varela, en Vigo; Pury Arija, na Coruña; Moncho Paz, en Santiago; e José Rúas, en Ourense. No mesmo acto aprobáronse unha serie de modificacións nos Estatutos para adaptalos á nova realidade, así como rexistralos dacordo coa normativa de Galicia. En maio de 2004 adáptanse os Estatutos da APG á nova normativa legal e quedan inscritos no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co número 2004/007443-1 (5C), segundo resolución con data 6 de xullo de 2004.
Na Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o 9 de maio de 2014 elexiuse a última Xunta Directiva con Arturo Maneiro como presidente e na que se acordou cambiar a denominación das vogalías territoriais por delegacións. Tamén se decidiu nomear a un presidente de honra, cargo que pasou a exercer Ángel Botana, como decano dos directivos. A Xunta Directiva estaba composta por:
 • Presidente de honra: Angel Botana Sabucido
 • Presidente: Arturo Maneiro Vila
 • Vicepresidente: José Castro López
 • Secretario: Javier García Sánchez
 • Tesoureiro: Luis Rivero de Aguilar
 • Vogal de Comunicación: Ramón Paz
 • Vogal de Formación e Desenvolvemento: María Méndez
 • Vogal de Novas Tecnoloxías: Virgilio Costas Pumar
 • Delegado por Vigo: Octavio Rodríguez Nieto
 • Delegado por Pontevedra: Martín Fernández Vizoso
 • Delegado por Lugo: Alfonso Álvarez Riveiro
 • Delegada pola Coruña: Ana Fernández Roca
 • Delegado por Ourense: Juan José Feijóo Sánchez
En 2020 Arturo Maneiro, tras 25 anos como presidente, renunciou a presentarse á relección, e relevoulle na Presidencia da APG María Méndez. A última Asemblea Xeral Extraordinaria celebrouse o día 11 de setembro de 2020, data na que quedou elixida a nova Xunta Directiva coa seguinte composición:
 • Presidenta: María Méndez
 • Vicepresidente: Pepe Castro
 • Tesoureiro: Martín Vizoso
 • Secretario: Lavo Pavón
 • Vogais
 • Rosa Vilas
 • Paula Pájaro
 • Miguel Angel Rodríguez
 • Virgilio Costas
 • Caetano Díaz
 • Luisa Fernanda Torres
 • Delegado en Lugo: Alfonso Riveiro
 • Delegado en Pontevedra: Octavio Rodríguez
 • Delegado en Ourense: Juan José Feijóo
 • Delegada na Coruña: Chus Castro
Nesta mesma Asemblea aprobáronse os novos Estatutos da APG, nos que se inclúe a creación dun Consello Asesor integrado por:
 • Arturo Maneiro
 • Ángel Botana
 • Javier García
 • Alfonso Cabaleiro
 • Ana Peón
 • Maria Xosé Porteiro
 • Fernando Salgado
Posteriormente, causou baixa na Directiva Caetano Díaz, incorporándose como directivo Pablo Acción, e aprobouse a nova imaxe corporativa da APG.